Complete thuiszorg voor iedereen

Bij NOVUM-Plus Zorg&Verpleging staan u  en het verlenen van goede zorg voorop. Daarom vinden wij het heel belangrijk, dat wij samen met u en uw dierbaren, huisartsen, specialisten en eventueel de gemeente bespreken op welke wijze zorg voor u het beste georganiseerd kan worden. Dit noemen wij ‘zorg naar behoefte’.

Wie zijn wij?

Een vertrouwd en betrouwbaar adres voor zorg thuis zoals wijkverpleging, verzorging en verpleging van langdurig zieken, thuisbegeleiding, palliatieve zorg, begeleiding, nachtzorg, 24-uurs zorg, oproepbare zorg, AIV (advies, instructie en voorlichting, huishoudelijke hulp en zorg op afstand, personenalarm en telefoonzorg.

Mede door onze persoonlijke en professionele benadering zorgen er jaren voor dat u goed thuis verzorgd kan worden en er zo langer zelfstandig kunt blijven wonen. Hiervoor bieden wij u alle ondersteuning die nodig is.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, een ervaren en professionele thuiszorgorganisatie levert uitstekende zorg in geheel Nederland.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week, hebben geen wachttijden. Dus direct zorg.

Missie en Visie

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is een HKZ ISO 9001-2008 gecertificeerde zorginstelling die als doel heeft, verantwoorde thuiszorg op maat aan te bieden. Wij oriënteren ons aan de bestaande wetgeving en de visiedocumenten “Op weg naar normen voor verantwoorde zorg”, “Normen voor Verantwoorde zorg Thuis” en de Governance code en het Kwaliteitsdocument Verpleging Verzorging en Zorg thuis. Op deze wijze verlenen wij voortdurend zorg van hoge kwaliteit, die steeds doeltreffend, doelmatig, preventief en cliëntgericht is. Bij ons zal de cliënt altijd centraal staan.

Wij willen de informele zorg, zoals mantelzorg en welzijnszorg intensiveren, door mensen te activeren om mantelzorg te leveren en tevens de begeleiding van mantelzorg verbeteren. De zelfredzaamheid van de cliënten willen wij bevorderen door de mogelijkheden van zelfregie te vergroten door middel van bijvoorbeeld ICT, domotica en het bevorderen van de sociale contacten.

Wij gaan uit van de van de autonomie en keuzevrijheid van de cliënt. De eisen, behoeften en verwachtingen van de cliënten zijn daarom bepalend voor ons beleid, waarbij de zorg op de reële behoefte van de cliënt afgestemd is. Om de belangen van de cliënt te bewaken en deze inspraak in ons beleid te geven, is er een Cliëntenraad opgericht.

Ook zullen wij bij het verlenen van de zorg zoveel mogelijk rekening houden met de culturele differentiatie zoals deze binnen de Nederlandse samenleving bestaat. De mantelzorgers zullen wij ondersteunen en deze zoveel mogelijk bij de zorg betrekken. Wij zullen verder nauw samenwerken met huisartsen, specialisten, Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat de zorg voor de cliënt optimaal kan verlopen. Er zal regelmatig overleg met iedereen die bij de zorg betrokken is plaatsvinden.

De kwaliteit van de zorg zullen wij continue monitoren, meten en verbeteren. Dit zullen wij met behulp van regelmatige evaluaties van het zorgplan (2x per jaar) en zelfevaluaties (1x per jaar) op basis aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, doen en publiceren.

Het is onze overtuiging dat mensen zich het beste in hun eigen omgeving thuis voelen en dat iedereen het recht heeft om professionele zorg thuis, zolang mogelijk te ontvangen. Wij zullen rekeninghouden met de privésfeer van de cliënten en het aantal verschillende zorgverleners die bij onze cliënten thuis komen tot een minimum beperken. De medewerkers zullen regelmatig geschoold worden. Ons personeelsbeleid zal conform de geldende wet- en regelgeving zijn. Wij zullen iedere calamiteit en seksueel misbruik, waarbij een cliënt dan wel hulpverlener bij betrokken is onmiddellijk aan de betreffende instanties melden.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging en haar medewerkers hebben ten aanzien van de gegevens die betrekking hebben op de verleende zorg geheimhoudingsplicht.