Wij bieden u een compleet zorgpakket

Zelden vindt u zo’n compleet zorgpakket zonder wachttijden. NOVUM-Plus Zorg&Verpleging biedt u direct zorg in geheel Nederland. Lees hier meer over de hulp en zorg die wij aan u kunnen verlenen.

Wijkverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Vanaf 1 januari 2015 wordt dit geregeld via uw zorgverzekeraar.

Wat verandert er in 2015?

  • Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) wordt niet langer vanuit de AWBZ vergoed. Het valt vanaf januari onder uw basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen risico en eigen bijdrage.
  • U heeft geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) meer nodig. De zorgbehoefte (indicatie) wordt door onze wijkverpleegkundige vastgesteld.

Voor wie is wijkverpleging?
Wijkverpleging is voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap. Deze vorm van verpleging is er ook voor mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben, of voor mensen die in hun laatste levensfase zorg nodig hebben (palliatieve zorg).

Verpleging en verzorging

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging verleent kort- en langdurige verpleging. We verplegen onder meer ouderen en jongeren met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap, maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Met thuiszorg kunt u de opname in een verzorgings- of verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen of voorkomen. Bovendien zijn uw familie en vrienden gerustgesteld, aangezien zij weten dat u bij ons in goede handen bent.

Verpleging
Onder verpleging vallen onder meer stoma- en wondverzorging, bloedsuikerprikken en insuline-injecties geven, klysma’s geven en darmspoelen, medicatie verzorgen en het inbrengen en verzorgen van katheters en sondes.

Verzorging
Onder verzorging vallen onder andere het wassen en aankleden, het uit bed halen en nachtklaar maken, het naar het toilet brengen, het verwisselen van incontinentiemateriaal, de ondersteuning en het toezicht bij de maaltijden, de stoma en katheterverzorging, het toedienen van sondevoeding en het aanreiken van en toezicht houden op medicatie- inname.

Wij bieden ook thuisbegeleiding.

Thuisbegeleiding

In situaties waarin u er zelf niet meer uitkomt of verantwoordelijkheden te veel worden, bieden wij tijdelijke of blijvende zorg thuis. Thuisbegeleiding is vaak zinvol voor mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Als iemand zichzelf (en zijn gezin) niet meer kan verzorgen en tijdelijk hulp nodig heeft.

Wij ondersteunen u bij het vinden van een oplossing, rust en structuur. Indien u ook behoefte heeft aan verpleging en verzorging, kunt u dat ook bij ons aanvragen.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, heeft veel ervaring in het begeleiden, adviseren en ondersteunen van personen en gezinnen in complexe situaties. Onze thuisbegeleider zal samen met u trachten een oplossing voor uw huidige problemen en situatie te vinden. Hierbij zullen wij  - waar nodig - samenwerken met de huisarts, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Bureau Jeugdzorg, de schoolartsendienst, schoolbegeleiding, Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werkers, ME en de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, verzachting of verlichting. Deze zorg wordt meestal verleend als genezing niet (meer) mogelijk is. Met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfortverhogende maatregelen, is bij palliatieve zorg de medische ‘behandeling’ stopgezet.

Als u ongeneeslijk ziek bent en in een vergevorderd stadium van uw ziekte bent en thuis wenst te sterven, bieden wij continue totale zorg die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht. Voor uw familie nemen wij ook de tijd om ze te ondersteunen bij het aanvaardings- en rouwproces. Wij geven u gedurende de gehele dag medische, verpleegkundige en persoonlijke verzorging. Ook kunnen wij 24-uurszorg voor u regelen.

Nachtzorg

Bent u ernstig ziek en heeft u de hele nacht zorg nodig? Of dient er professionele hulp aanwezig te zijn zodat er onmiddellijk gehandeld kan worden wanneer dit nodig is? Met nachtzorg ontlast u uw mantelzorgers (meestal uw familie en vrienden). Deze kunnen dan op andere tijdstippen beter voor u zorgen. Met nachtzorg kunt u opname in een verzorgings- of verpleeghuis uitstellen of zelfs voorkomen.

24-uurszorg

Deze zorg wordt meestal bij palliatieven, bij mensen met een ernstige lichamelijke aandoening, terminale cliënten of mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld, zoals dementie, ingezet. In deze gevallen is het belangrijk dat er professionele hulp aanwezig is, zodat onmiddellijk gehandeld kan worden wanneer dit nodig zou zijn. Met 24-uurszorg ontlast u uw mantelzorgers. Wij werken in kleine teams met vaste medewerkers. Op deze wijze zorgen wij ervoor, dat u altijd dezelfde verzorgers heeft.

Overbruggingszorg

Het kan zijn, dat u enige tijd moet wachten voordat er plaats is in een verzorgings- of verpleegtehuis. Voor deze overbruggingstijd moet er dan adequate zorg georganiseerd worden. In overleg met u bepalen wij welke zorg er nodig is totdat u terecht kunt in het verzorgings- of verpleegtehuis.

Oproepbare zorg

U kunt van deze mogelijkheid gebruikmaken indien u tussen de afgesproken zorgmomenten onverwachts extra zorg nodig heeft. NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Samen met de verantwoordelijke zorgmanager wordt er dan overlegd op welke wijze de benodigde zorg het beste voor u ingezet kan worden.

A.I.V.: advies, instructie en voorlichting

De gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen u thuis in uw eigen omgeving met advies, instructies en voorlichting. Wij begeleiden u bij het leren omgaan met uw ziekte of aandoening (zelfmanagement) en richten zich ons onder meer op het ziektebeeld, medicijngebruik, wat u zelf kunt doen, voedingspatroon, veranderingen en aanpassingen in uw leefstijl.

Huishoudelijke hulp

Heeft u behoefte aan hulp bij het huishouden? Wij kunnen u hierbij beslist helpen, en ondersteunen u bij huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen, koken, de was doen, de afwas doen, strijken, de ramen lappen en boodschappen doen. Voorafgaand aan het verlenen van huishoudelijke hulp, zal onze zorgcoördinator samen met u een overzicht van de huishoudelijke taken maken. Wij proberen altijd dezelfde medewerker bij u in te zetten.

Telefoonzorg

Op een met u afgesproken tijdstip wordt u door één van onze medewerkers gebeld en worden bepaalde facetten van de zorg met u besproken. Indien tijdens dit gesprek blijkt, dat persoonlijk contact toch nodig is, komt er alsnog een zorgverlener bij u langs. Telefoonzorg zien wij als een aanvulling op de bestaande zorg die u al krijgt en vervangt een zorgmoment bij u thuis. Deze vorm van zorg kan naar behoefte worden ingezet.

Kwaliteit en zorgbewaking

Met ingang van 1 januari 2015 zullen wij elk jaar een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren op basis van de CQ-index. Dit onderzoek - waar onze cliënten op vrijwillige basis aan deelnemen - is anoniem.

Bekijk de resultaten van het eerdere onderzoek dat door het onderzoeksbureau KIWA-Prismant is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat wij ver boven het landelijk gemiddelde scoren.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

Mantelzorgers zijn personen die vaak deel uitmaken van uw sociale netwerk en meer dan gebruikelijke zorg aan u verlenen. Ze hebben dus vaak een persoonlijke band met u. Bij vrijwilligers is er meestal (nog) geen sprake van een persoonlijke band.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, vindt dat de zorg die door mantelzorgers en vrijwilligers verleend wordt, onmisbaar is voor onze huidige samenleving en dat zij overduidelijk uw levenskwaliteit verhogen. Daarom hebben we een mantelzorg- en vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Het doel van dit beleid is zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers op een verantwoorde wijze bij de zorg van de cliënt te betrekken. Dit beleid geeft verder aan hoe de samenwerking met mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties kan plaatsvinden en beschrijft op welke wijze de mantelzorgers en vrijwilligers ingezet en ondersteund kunnen worden.